تبلیغات
 فیلسوف و حکیم بزرگ از دریچه نگاه همگان - 24- فرگرد خرد

24- فرگرد خرد

نویسنده : ستاره هاشمی پنجشنبه 5 بهمن 1391 09:47 ب.ظ  •   


1. خردمندان ابزار دون پایگان نمی شوند . حکیم ارد بزرگ


2. خرد و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ


3. خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود . حکیم ارد بزرگ


4. خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست . حکیم ارد بزرگ


5. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ


6. خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند .  حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ,بیوگرافی ارد بزرگ,ارد بزرگ کیست,حکیم ارد بزرگ,ارد بزرگ ویکیپدیا,ارد بزرگ کیست,زندگی نامه ارد بزرگ,حکیم ارد بزرگ,ارد بزرگ ویکی,جملات ارد بزرگ,حکیم ارد بزرگ, سخنان ارد بزرگ, p;dl hvn fcv' , khl;i svo , نامه سرخ , red book , l[jfd av;hM , l[jfd av;h, hakim orod bozorg ,  فلسفه اردیسم, orodism , orodist , مجتبی شرکا , مجتبی شرکاء , bozorg shirvan , بزرگ شیروان, ارد بزرگ کیست7. خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


8. ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست . حکیم ارد بزرگ


9. اندیشه آدمیان پیرامون ما ، خواه ناخوا بر اندیشه ما راه خواهند یافت .  حکیم ارد بزرگ


10. آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت .  حکیم ارد بزرگ


11. همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچکتر کرده اند .  حکیم ارد بزرگ


12. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ


13. زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند .  حکیم ارد بزرگ


14. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست .  حکیم ارد بزرگ


15. زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ


16. آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند .  حکیم ارد بزرگ


17. خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند . حکیم ارد بزرگ


18. مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم .  حکیم ارد بزرگ


19. خرد در آغاز به راستی پناه می برد .  حکیم ارد بزرگ


20. آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد .  حکیم ارد بزرگ


21. گفتگو با خردمندان مهربان ، مایه زندگی دوباره آدمیست .  حکیم ارد بزرگ


22. آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .  حکیم ارد بزرگ


23. تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ


24. سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید . حکیم ارد بزرگ


25. اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که مهربانی خانه دارد .  حکیم ارد بزرگ


26. آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ


27. دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ


28. اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


29. برای کشوری که خردمندانش خانه نشین هستند باید گریست .  حکیم ارد بزرگ


30. آدمهای کوچک، پیروزی های تاریخ مردم خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


31. خردمندان دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند .  حکیم ارد بزرگ


32.در آغاز راه های آینده در اندیشه خردمندان کشیده می شود ، سپس دیگران آنها را می سازند .  حکیم ارد بزرگ


33. راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .  حکیم ارد بزرگ


34. خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ


35. آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگ


36. شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ


37. سخن های پست ، آدمهای کوچک را به سوی خویش می کشد و خردمندان را فراری می دهد .  حکیم ارد بزرگ


38. بازده خرد برای اندیشمندان ، سخن جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ


39. ناراستی به خردمندان بیشتر می تازد .  حکیم ارد بزرگ


40. دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .  حکیم ارد بزرگ


41. گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .  حکیم ارد بزرگ


42. رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


43. خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد . حکیم ارد بزرگ


44. پرسشگری کودکانه را تا پایان زندگی باید همراه داشت .  حکیم ارد بزرگ


45. پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .  حکیم ارد بزرگ


46. آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .  حکیم ارد بزرگ


47. برای بدست آوردن خرد ، سختی را بر خود هموار کن .  حکیم ارد بزرگ


48. آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ


49. نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه آموختن .  حکیم ارد بزرگ


50. خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند .  حکیم ارد بزرگ


51. راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .  حکیم ارد بزرگ


52. هر چه بزرگتر باشی تنهاتر هستی .  حکیم ارد بزرگ


53. تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و دانشجویی .  حکیم ارد بزرگ


54. خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .  حکیم ارد بزرگ


55. پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  حکیم ارد بزرگ


56. امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد نمی رود .  حکیم ارد بزرگ


57. رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ


58. تاوان بزرگی ، تنهاییست . حکیم ارد بزرگ


59. بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ


60. آگاهی تنها راه رسیدن به آزادیست .  حکیم ارد بزرگ


61. آگاه بر داشته های خود بیناست .  حکیم ارد بزرگ


62. آگاهی آرمان را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .  حکیم ارد بزرگ


63. بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ


64. با روشنگری می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود .  حکیم ارد بزرگ


65. آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ


66. حکمت نگاهی خردمندانه به چرایی زندگی و گیتی دارد ، اندیشمندانی آن را همپای فلسفه دانسته اند اما حکمت همانند فلسفه بدنبال رد اندیشه های دیگر نیست حکمت آرام است آزادی می جوید و در آن ، رد هیچ ایده و آیینی نیست . حکمت بدنبال بهترین راه است وارون بر فلسفه که تلاش دارد ایده های گوناگون را ارزیابی کرده و رد کند . حکمت ریشه از خرد می گیرد خردی که شکوفه دانش و آزمودن های آدمیان است حکمت راه های به زیستن را نشان می دهد ، در پی باید ها و نبایدها نیست ، آدمیان و اندیشه هایشان را می ستاید و شکوفایی را در سایه نیک زیستی و دوستی می داند .  حکیم ارد بزرگ


67. نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است .   حکیم ارد بزرگ


68. در حکمت کینه و بدگویی نیست ، حکمت می گوید : مهرباش ، شاد باش ، آزاد زندگی کن و آزادی دیگران را گرامی بدار ، میهن دوست باش تا شادی و آزادی ات همواره پایدار بماند .  حکیم ارد بزرگ


69. حکمت بیش از هر چیز ، به خرد تکیه دارد . حکیم ارد بزرگ


70. نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی .  حکیم ارد بزرگ


71. درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست .  حکیم ارد بزرگ


72. نیکی برآیند خرد در دل و روان آدمی است .  حکیم ارد بزرگ


73. آسودگی آدمی ، به داشتن گنج نیست که به خرد است و دانش .  حکیم ارد بزرگ


74. برای آدمهای گرسنه ، هیچ چیزی ، جای خوراک آنها را نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ


75. خردمندان تاریخ ، همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای اندیشه آدمیان را نگهبانی می کنند . حکیم ارد بزرگ


76. برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . حکیم ارد بزرگ


77. خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند . حکیم ارد بزرگ


78. سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند . حکیم ارد بزرگ


79. ادب نمایه آغازین خرد است . حکیم ارد بزرگ


80. آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .  حکیم ارد بزرگ


81. با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  حکیم ارد بزرگ


82. ادب دارای ریشه است ریشه ایی به درازای پیشینه هر نژاد و تبار .  حکیم ارد بزرگ


83. هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  حکیم ارد بزرگ


84. نیک رفتاری نشان خودساختگی است . حکیم ارد بزرگ


85. خرد ابزار توانایست . حکیم ارد بزرگ


86. مردم آدم های بردبار را با ادب می دانند ، با اینکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...  حکیم ارد بزرگ


87. ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . حکیم ارد بزرگ


88. اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم . حکیم ارد بزرگ


89. ادب و خوش رفتاری تنها برای مراوده با بیگانگان نیست، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم . حکیم ارد بزرگ


90. از گور آدم بی ادب ، هم باید گریخت . حکیم ارد بزرگ


91. بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  حکیم ارد بزرگ


92. از خودت خواسته زیادی نداشته باش که گام از گام نمی توانی برداری . حکیم ارد بزرگ


93. یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .  حکیم ارد بزرگ


94. آموزگاری ، دلدادگی است چنین جایگاهی هیچگاه به دست بدان مباد .  حکیم ارد بزرگ


95. دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند .  حکیم ارد بزرگ


96. یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ


97. زمین ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .  حکیم ارد بزرگ


98. هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست .  حکیم ارد بزرگ


99. زمانه به ما می آموزد بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند .  حکیم ارد بزرگ


100. شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند ، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند .  حکیم ارد بزرگ


101. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بایستگی است .  حکیم ارد بزرگ


102. بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .  حکیم ارد بزرگ


103. دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگ


104. خردمندان همچون بازها دیدی گسترده و باز دارند .  حکیم ارد بزرگ


105. بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .  حکیم ارد بزرگ


106. بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .  حکیم ارد بزرگ


107. با بردباری همه چیز در چنگ توست .  حکیم ارد بزرگ


108. آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد و بد خویی را خواهد کَند .  حکیم ارد بزرگ


109. ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ


110. سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ


111. آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن .  حکیم ارد بزرگ


112. برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .  حکیم ارد بزرگ


113. رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ، ارزشش را نشان می دهد .  حکیم ارد بزرگ


114. خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .  حکیم ارد بزرگ


115. اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .  حکیم ارد بزرگ


116. گاهی با سکوت نیروی خویش را بهتر نشان می دهی .  حکیم ارد بزرگ


117. در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .  حکیم ارد بزرگ


118. کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .  حکیم ارد بزرگ


119. سوار بر روان خویشتن باش ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمین و آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .  حکیم ارد بزرگ


120. ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم .  حکیم ارد بزرگ


121. آنانی که همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .  حکیم ارد بزرگ


122. جایی که خردمندان خوار باشند ، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان  ، میدان داری می کنند .  حکیم ارد بزرگ


123. دانش امروز ، فر بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی جاری سازی آرامش در روان ما را ندارد . آسودگی و آرامش در سخن خردمندان است .  حکیم ارد بزرگ


124. آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


125. می گویند رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .  حکیم ارد بزرگ


126. هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد ، فشار و دردهای روانیتان هم .  حکیم ارد بزرگ


127. برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو . حکیم ارد بزرگ


128. روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست به بند نکشیم . حکیم ارد بزرگ


129. اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد . حکیم ارد بزرگ


130. گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است . حکیم ارد بزرگ


131. آسودگی دیگران بخشی از آرامش و رفاه ماست .  حکیم ارد بزرگ


132. بازده رنج و سختی خردمندان، اندرزهای شیرین و پندآموز است .  حکیم ارد بزرگ


133. کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است .  حکیم ارد بزرگ


134. خردمندان ، بازگویی آموزه های خویش را از یاد نمی برند .  حکیم ارد بزرگ


135. آدم خودخواه بی ادب ، بزودی تنهایی را می آموزد . حکیم ارد بزرگ


136. آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . حکیم ارد بزرگ


137. اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگ


138. تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .  حکیم ارد بزرگ


139. زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی است.  حکیم ارد بزرگآخرین ویرایش: - -

جمعه 30 فروردین 1392 05:51 ب.ظ
با سلام
وبلاگ بسیار زیبا و مفیدی دارید
شما میتوانید از فروشگاه پی سی روم وسایل روز دنیا را خریداری کنید
ابتدا کالا را در درب منزل تحویل بگیرید سپس وجه آن را پرداخت کنید
گردنبند های زینتی - ساعت مچی - گیاه گوشت خوار - ادکلن ها - تیشرت با طرح های مختلف - هدفن - عینک - هندزفری - ویندوز - بازی - لوازم بهداشتی - شامپوی رفع سفیدی مو - دستگاه پیشرفته لیزری جهت رشد مو و هزاران محصول دیگر

: لینک توضیحات و خرید هندزفری تغییر صدا
http://shop.p30room.ir/product/view/30

: لینک توضیحات و خرید مو بر دائمی سان دپیل
http://shop.p30room.ir/product/view/394

: لینک توضیحات و خرید شامپو رفع سفیدی مو
http://shop.p30room.ir/product/view/297

: لینک توضیحات و خرید پکیج کامل شانه لیزری پاور گرو
http://shop.p30room.ir/product/view/327

و هزاران محصول دیگر

همینک سفارش خود را ثبت کنید
http://shop.p30room.ir

با تشکر
پنجشنبه 3 اسفند 1391 02:48 ب.ظ
سلام
بسیار وبلاگ خوبی دارید خوشحال میشویم عکس و فایل های شما را میزبانی کنیم
آپلودسنتر عکس و فایل پی سی روم
آپلود اکثر فایل های کامپیوتری
بدون محدودیت
ثبت شده در ستاد ساماندهی
با ماندگاری همیشگی
بدون نیاز به ثبت نام
http://up.p30room.ir
با تشکر
پنجشنبه 5 بهمن 1391 09:02 ب.ظ
pسلام.
عکس های وبلاگت رو می تونی توی سایت آپلود عکس ها ، آپلود کنی : !
http://imgsup.com

می تونی یه حساب کاربر درست کنی و عکس هات رو همه روی توی حسابت داشته باشی.
یه سر بزن شاید به دردت خورد
http://imgsup.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.